Skip to content

Slik tar bedriften din imot nye lærlinger

Slik tar bedriften din imot nye lærlinger

Mot slutten av sommerferien er de nye lærlingene endelig klare for å ta det neste skrittet videre i livet, nemlig ute i en bedrift. Både lærlingene og bedriftene er veldig spente. I denne artikkelen har vi samlet sammen noen av våre tips til hvordan bedriften deres kan forberede seg på å ta imot deres nye medarbeidere.

En god start

Lærlinger er ofte helt nye i arbeidslivet og mye må dermed tilpasses i den nye hverdagen. Alt fra å møte opp til riktig tidspunkt, bli kjent med sine nye kollegaer, lære bedriften å kjenne, til risikovurderinger og kursing. Det er viktig at dere har tålmodighet og støtter lærlingene deres slik at deres møte med arbeidslivet oppleves positivt.

5 gode grunner til hvorfor dere bør ha en lærling

teo lærling elektriker yrke 1

Oppfølging

For å kunne bli gode håndverkere er det viktig at lærlingene får god oppfølging. Det er derfor viktig at bedriften velger en bestemt fagperson til å være ansvarlig for dette. Gode holdninger og god fagkunnskap fra den som følger opp, vil sørge for at lærlingen går den riktige veien gjennom resten av yrkeskarrieren sin.

female air conditioning technician with her supervisor

Vær bevisst på arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til. Noen lærlinger har opplevd at de er bare billig arbeidskraft. En vanlig arbeidshverdag består av oppgaver som handler mer om å utføre en jobb, enn det å ha en faglig utvikling. Andre lærlinger har opplevd å bli satt til oppgaver de ikke har god nok kunnskap til å kunne utføre. Dessverre har det vært noen uheldige hendelser hvor lærlinger har jobbet helt alene uten kyndig hjelp.

Rekrutter dine fremtidige medarbeidere

Gode HMS-holdninger

En god og oversiktlig innføring i helse, miljø og sikkerhet fra lærlingens første dag, er en god investering. Gode HMS-holdninger vil gi gode resultater og skape trygghet. Ikke bare gjør lærlingene færre feil, men det forbygger også mot ulykker. Mange har dessverre fått erfare at når HMS-rutiner ikke har blitt fulgt opp ordentlig, har det kostet både bedriften og de ansatte mye.

Start gjerne læringsperioden med gjennomføring av kurs opplæring som man må ha og som er viktig å ha. Mange har f.eks. FSE-kurs som er tilpasset virksomheten. Annen type opplæring kan være om hvordan man skal arbeide i høyden og bruken av farlig verktøy. Personlig arbeidstøy og verneutstyr fra første dag er en selvfølge. Hvilke HMS-prosedyrer og hvor man kan finne dem er også viktig å få med.

Et oppstartsmøte med daglig leder og faglig ansvarlig anbefales også. Her bør et av temaene være om hva bedriften forventer av lærlingene og hva lærlingene kan forvente av bedriften. En god start vil ha en effekt på resten av opplæringsperioden.

teo lærling elektriker yrke 3

5 tips til hvordan din bedrift kan gjøre lærlingenes møte med arbeidslivet en positiv opplevelse:

  1. Sørg for at dere planlegger en god oppstart
  2. Innfør god oppfølging slik at læringene blir gode håndverkere
  3. Velg en oppfølgingsansvarlig fagperson som har gode, pedagogiske egenskaper
  4. Invester i lærlingene deres – det får dere igjen for senere
  5. Vær bevisst på arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til

5 gode grunner til hvorfor dere bør ha en lærling

5 gode grunner til hvorfor dere bør ha en lærling

Det finnes flere gode grunner til hvorfor man som bedrift bør søke om å bli en godkjent lærebedrift og videre tilby læreplasser. Vi har samlet sammen fem av dem.

1. Bedriften viser at den tar samfunnsansvar

Fordi lærebedrifter gir unge og voksne muligheten til å kunne fullføre en fagutdannelse, ivaretar de en svært viktig samfunnsoppgave. Og alle som jobber i en lærebedrift, kan være stolte av det. For at lærebedriftene skal kunne få vise frem at de tar samfunnsansvar, har Utdanningsdirektoratet innstiftet en merkeordning for lærebedrifter som har en eller flere lærlinger i staben. Med denne merkeordningen vil du som bedrift kunne bruke dette merket i markedsføringen deres, og det blir enklere for potensielle lærlinger å finne deres bedrift.

Print

kunnskap kompetanse teo lærebedrift

2. Dere gir bedriften ny kunnskap og kompetanse

Lærlingordningen sikrer virksomheten kontinuerlig fornyelse og bedre kompetanseutvikling/kunnskapsforvaltning. Lærlinger kommer med mye ny kunnskap, rett fra skolebenken, som bidrar til faglig oppdatering. Ved å tilby læreplass til ungdommer, får dere også de «digitale innfødte» rett inn i bedriften. Ungdommen i dag besitter en digital kompetanse som er høyt etterspurt i de fleste bedrifter.

Det skal også nevnes at voksne ansatte i lærebedrifter har sagt de også setter stor pris på entusiasmen og den energien som ungdommene tar med seg til arbeidsplassen.

3. Ansatte i bedriften får anledning til å prøve seg i annen rolle

Lærlinger har krav på at en faglig leder og en, eller flere, instruktører følger opp i læretiden. Å være en instruktør eller faglig leder er en viktig oppgave. Og man utvikler også sin egen kunnskap og kompetanse ved å lære opp andre. Ved å ta inn lærlinger, etablerer bedriten samtidig to nye roller – instruktører og faglige ledere. Disse rollene kan være interessante og attraktive for de erfarne fagarbeiderne som vil ha nye utfordringer og som gjerne vil prøve seg på nye oppgaver. En slik mulighet kan være veldig motiverende.

4. Dere praktiserer den beste rekrutteringsordningen i landet

Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvordan rekrutteringsprosessen skal foregå og hvem de tar inn som lærling. Vanligvis varer læretiden i to år, slik at dere får god tid til å bli kjent med lærlingene dere har valgt. Samtidig er ikke bedriften forpliktet til å ansette en lærling etter fullført læretid.

Imidlertid velger mange lærebedrifter å tilby lærlingen jobb fordi de kjenner virksomheten godt og har vist sine ferdigheter gjennom læretiden. På den måten får bedriften god arbeidskraft og det spare dere for både tid og penger.

teo rekruttering lærlinger elektrofag

teo elektriker elektrofag investering medlemsbedrift

5. Det er en lønnsom investering

På sikt er det å ta inn lærlinger en god investering. Lærlingen blir mer produktiv og lønnsom for bedriften din i løpet av læretiden, og du får tid til å bli bedre kjent med en fremtidig ansatt.

Når det gjelder lønnen til lærlinger, så varierer dette fra fag til fag. En lærling som følger «hovedmodellen» skal i utgangspunktet tjene en årslønn totalt, fordelt på de to årene i læretiden. I starten av læretiden er lønnen lavere enn det den er på slutten. Jo mer erfaring lærlingen har, jo mer vil han eller hun bidra til bedriftens inntjening.

I tillegg får virksomheten tilskudd til å dekke opplæringskostnader og de blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og vanligvis endrer det seg hvert år.

Se oversikten over gjeldene satser her.

Hva er nytt innen elektro og datateknologi?

Hva er nytt innen elektro og datateknologi?

Elektro og datateknologi er et fagområde med ulike fagretninger. Programfagene på Vg1 og Vg2 er nå mer fremtidsrettet. De legger til rette for at elevene utvikler en mer helthetlig forståelse av sine fremtidige yrkesvalg

Vg1

Nye læreplaner

Elevene skal allerede på Vg1 kunne jobbe med helhetlige elektrofaglige oppgaver med de nye læreplanene. De skal også kunne møte alle forventningene som stilles til en yrkesutøver i elektrofaget. Elevene lærer om data- og kommunikasjonsteknologi, om maskiner og anlegg samt elektriske installasjoner. Det legges også større vekt på de nye energi- og styresystemene.

Klima og miljø

Emnet om klima og miljø vil være viktigere nå enn det har vært tidligere. Elevene vil få kunnskap og bli kjent med forskjellige energiløsninger, og hvilke belastninger disse har på miljøet. De vil også få en forståelse av hvordan deres egne valg og handlinger har betydning for en bærekraftig utvikling. Likestilling er også et viktig emne som har fått en større plass i utdanningsprogrammet.

teo lærling læreplan elektrofag skole

Fremtidige kompetansebehov

Etter endt utdanningsprogram skal elevene kunne bygge, videreutvikle og drifte elektriske anlegg. Slik vil elevene kunne møte fremtidige kompetansebehov i et stadig mer teknologisk samfunn. Programfagene har blitt redusert fra tre til to. Programfagene i den nye læreplanen er energi- og styresystemer og elektroniske kretser og nettverk.

Vg2

Et bedre kunnskapsgrunnlag

Læreplanene innen elektro- og datateknologi skal sørge for at alle elever og lærlinger har et mye bedre kunnskapsgrunnlag, når de skal praktisere elektrofagene. Elevene skal få mer kunnskap og kompetanse til å kunne bruke både ny og eksisterende teknologi.

Arbeidslivets lover og regler

Elevene skal forberedes på den teknologiske utviklingen i arbeidslivet og på kravene som stilles til helse, miljø og sikkerhet. De skal bevisstgjøres på den ujevne kjønnsfordelingen som innen elektrofagene i dag, og deres ansvar om være en del av arbeidslivets mangfold. Kunnskap om arbeidslivets lover og regler samt demokratiforståelse er også et viktig område elvene skal få innsikt i.

teo elektriker elektrofag investering medlemsbedrift

Tydeligere faglig forståelse

De fleste kompetansemålene på Vg2 har kunnskaps- og ferdighetselementer som sikrer for at elevene har en mer tydelig faglig forståelse. Dette bidrar også til at elever og lærlinger skal kunne se sammenhenger mellom fag og kunne bruke deres kompetanse i kjente og ukjente situasjoner.

elektriker elektrofag fag kompetanse læreplass

Kompetansemål og de ulike læreplanene

Alle læreplanene på Vg2, omfatter et eller flere innledende og overordnede kompetansemål
som legger vekt på emner som planlegging, risikovurdering, gjennomføring og begrunnelse av valgene som gjøres.

Utdanningsdirektoratet er svært opptatte av at elever skal bli mer motivert, ved at de i større grad kan foreta egne valg ettersom læreplanene inneholder åpne kompetansemål. De håper at dette vil kunne gi elever et mer bevisst og reflektert forhold til opplæringen, og kompetansen som kreves av dem når de skal ut i arbeidslivet.

Vg2 elektro- og datateknologi har fem læreplaner:

  • Vg2 automatisering
  • Vg2 datateknologi og elektronikk
  • Vg2 elenergi og ekom
  • Vg2 flyfag
  • Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Noen av lærefagene har blitt flyttet mellom programområder, og noen mellom utdanningsprogrammer. Alle faglige konsekvenser av disse flyttingene har blitt integrert i de nye Vg2-læreplanene.

Se læreplaner i elektro- og datateknologi

Tilbake til toppen