Hva er nytt innen elektro og datateknologi?

Elektro og datateknologi er et fagområde med ulike fagretninger. Programfagene på Vg1 og Vg2 er nå mer fremtidsrettet. De legger til rette for at elevene utvikler en mer helthetlig forståelse av sine fremtidige yrkesvalg

Vg1

Nye læreplaner

Elevene skal allerede på Vg1 kunne jobbe med helhetlige elektrofaglige oppgaver med de nye læreplanene. De skal også kunne møte alle forventningene som stilles til en yrkesutøver i elektrofaget. Elevene lærer om data- og kommunikasjonsteknologi, om maskiner og anlegg samt elektriske installasjoner. Det legges også større vekt på de nye energi- og styresystemene.

Klima og miljø

Emnet om klima og miljø vil være viktigere nå enn det har vært tidligere. Elevene vil få kunnskap og bli kjent med forskjellige energiløsninger, og hvilke belastninger disse har på miljøet. De vil også få en forståelse av hvordan deres egne valg og handlinger har betydning for en bærekraftig utvikling. Likestilling er også et viktig emne som har fått en større plass i utdanningsprogrammet.

teo lærling læreplan elektrofag skole

Fremtidige kompetansebehov

Etter endt utdanningsprogram skal elevene kunne bygge, videreutvikle og drifte elektriske anlegg. Slik vil elevene kunne møte fremtidige kompetansebehov i et stadig mer teknologisk samfunn. Programfagene har blitt redusert fra tre til to. Programfagene i den nye læreplanen er energi- og styresystemer og elektroniske kretser og nettverk.

Vg2

Et bedre kunnskapsgrunnlag

Læreplanene innen elektro- og datateknologi skal sørge for at alle elever og lærlinger har et mye bedre kunnskapsgrunnlag, når de skal praktisere elektrofagene. Elevene skal få mer kunnskap og kompetanse til å kunne bruke både ny og eksisterende teknologi.

Arbeidslivets lover og regler

Elevene skal forberedes på den teknologiske utviklingen i arbeidslivet og på kravene som stilles til helse, miljø og sikkerhet. De skal bevisstgjøres på den ujevne kjønnsfordelingen som innen elektrofagene i dag, og deres ansvar om være en del av arbeidslivets mangfold. Kunnskap om arbeidslivets lover og regler samt demokratiforståelse er også et viktig område elvene skal få innsikt i.

teo elektriker elektrofag investering medlemsbedrift

Tydeligere faglig forståelse

De fleste kompetansemålene på Vg2 har kunnskaps- og ferdighetselementer som sikrer for at elevene har en mer tydelig faglig forståelse. Dette bidrar også til at elever og lærlinger skal kunne se sammenhenger mellom fag og kunne bruke deres kompetanse i kjente og ukjente situasjoner.

elektriker elektrofag fag kompetanse læreplass

Kompetansemål og de ulike læreplanene

Alle læreplanene på Vg2, omfatter et eller flere innledende og overordnede kompetansemål
som legger vekt på emner som planlegging, risikovurdering, gjennomføring og begrunnelse av valgene som gjøres.

Utdanningsdirektoratet er svært opptatte av at elever skal bli mer motivert, ved at de i større grad kan foreta egne valg ettersom læreplanene inneholder åpne kompetansemål. De håper at dette vil kunne gi elever et mer bevisst og reflektert forhold til opplæringen, og kompetansen som kreves av dem når de skal ut i arbeidslivet.

Vg2 elektro- og datateknologi har fem læreplaner:

  • Vg2 automatisering
  • Vg2 datateknologi og elektronikk
  • Vg2 elenergi og ekom
  • Vg2 flyfag
  • Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Noen av lærefagene har blitt flyttet mellom programområder, og noen mellom utdanningsprogrammer. Alle faglige konsekvenser av disse flyttingene har blitt integrert i de nye Vg2-læreplanene.

Se læreplaner i elektro- og datateknologi