Skip to content

Slik tar bedriften din imot nye lærlinger

Slik tar bedriften din imot nye lærlinger

Mot slutten av sommerferien er de nye lærlingene endelig klare for å ta det neste skrittet videre i livet, nemlig ute i en bedrift. Både lærlingene og bedriftene er veldig spente. I denne artikkelen har vi samlet sammen noen av våre tips til hvordan bedriften deres kan forberede seg på å ta imot deres nye medarbeidere.

En god start

Lærlinger er ofte helt nye i arbeidslivet og mye må dermed tilpasses i den nye hverdagen. Alt fra å møte opp til riktig tidspunkt, bli kjent med sine nye kollegaer, lære bedriften å kjenne, til risikovurderinger og kursing. Det er viktig at dere har tålmodighet og støtter lærlingene deres slik at deres møte med arbeidslivet oppleves positivt.

5 gode grunner til hvorfor dere bør ha en lærling

teo lærling elektriker yrke 1

Oppfølging

For å kunne bli gode håndverkere er det viktig at lærlingene får god oppfølging. Det er derfor viktig at bedriften velger en bestemt fagperson til å være ansvarlig for dette. Gode holdninger og god fagkunnskap fra den som følger opp, vil sørge for at lærlingen går den riktige veien gjennom resten av yrkeskarrieren sin.

female air conditioning technician with her supervisor

Vær bevisst på arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til. Noen lærlinger har opplevd at de er bare billig arbeidskraft. En vanlig arbeidshverdag består av oppgaver som handler mer om å utføre en jobb, enn det å ha en faglig utvikling. Andre lærlinger har opplevd å bli satt til oppgaver de ikke har god nok kunnskap til å kunne utføre. Dessverre har det vært noen uheldige hendelser hvor lærlinger har jobbet helt alene uten kyndig hjelp.

Rekrutter dine fremtidige medarbeidere

Gode HMS-holdninger

En god og oversiktlig innføring i helse, miljø og sikkerhet fra lærlingens første dag, er en god investering. Gode HMS-holdninger vil gi gode resultater og skape trygghet. Ikke bare gjør lærlingene færre feil, men det forbygger også mot ulykker. Mange har dessverre fått erfare at når HMS-rutiner ikke har blitt fulgt opp ordentlig, har det kostet både bedriften og de ansatte mye.

Start gjerne læringsperioden med gjennomføring av kurs opplæring som man må ha og som er viktig å ha. Mange har f.eks. FSE-kurs som er tilpasset virksomheten. Annen type opplæring kan være om hvordan man skal arbeide i høyden og bruken av farlig verktøy. Personlig arbeidstøy og verneutstyr fra første dag er en selvfølge. Hvilke HMS-prosedyrer og hvor man kan finne dem er også viktig å få med.

Et oppstartsmøte med daglig leder og faglig ansvarlig anbefales også. Her bør et av temaene være om hva bedriften forventer av lærlingene og hva lærlingene kan forvente av bedriften. En god start vil ha en effekt på resten av opplæringsperioden.

teo lærling elektriker yrke 3

5 tips til hvordan din bedrift kan gjøre lærlingenes møte med arbeidslivet en positiv opplevelse:

 1. Sørg for at dere planlegger en god oppstart
 2. Innfør god oppfølging slik at læringene blir gode håndverkere
 3. Velg en oppfølgingsansvarlig fagperson som har gode, pedagogiske egenskaper
 4. Invester i lærlingene deres – det får dere igjen for senere
 5. Vær bevisst på arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til

1.6. Fagprøven

1.6. Fagprøven

TEOs retningslinjer for gjennomføring av arbeidsoppdrag og for den praktiske delen av fagprøven innen elektrofagene.

Fagprøven skal inndeles i fire hoveddeler.

1. En planleggingsdel. Kan bestå av minst følgende:

 • Beskrive arbeidet som skal utføres (og hvor)
 • Framdriftsplan for arbeidet med forventet tidsangivelse
 • Nødvendig dokumentasjon og tegninger
 • Begrunne valg av arbeidsmetode (for eksempel v.h.a. skisser/tegninger)
 • Risikovurdering og prosedyrer
 • Nødvendige beregninger med henvisninger til forskrifter og normer
 • Valg av materiell, verktøy og instrumenter
 • Bruk av assistanse

2. En gjennomføringsdel. Kan bestå av minst følgende:

 • Her skal kandidaten utføre det arbeidet som er beskrevet under planleggingsdelen.
 • Det legges vekt på fagmessig og riktig utført arbeid basert på forskrifter, normer og informasjon fra leverandører av utstyr og komponenter.
 • Gjennomføringsdelen utføres i den rekkefølge kandidaten finner det naturlig ut fra sin egen planlegging. Innenfor dette tidsrommet skal oppgaven løses på selvstendig grunnlag. I det ligger det nødvendig arbeid med f.eks. montering, kopling, programmering og feilsøking.

3. Vurdering av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende:

 • Her skal kandidaten beskrive hvordan planen ble fulgt.
 • Beskrive hva som gikk bra og hva som ikke gikk så bra. Med begrunnelse.
 • Hvilke endringer som ble foretatt og hvorfor

4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende:

 • Kontrollmetoder (eks. sluttkontrollskjema og samsvarserklæring)
 • Nødvendig oppretting av all dokumentasjon og tegninger (som bygd)

Tidsramme

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av minimum 6 virkedager. I tillegg vil prøvenemnda normalt bruke inntil en dag til vurdering av dokumentasjon og gjennomføre samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre/begrunne forhold ved arbeidet.

 • Vanligvis xx dag til planleggingsdelen
 • Vanligvis xx dager til gjennomføringsdelen
 • Vanligvis xx dag til dokumentasjonsdelen
 • Vanligvis xx dag til samtale med prøvenemnda der kandidaten kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan det stilles spørsmål for å avklare hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng.

Arbeidsplanen skal leveres prøvenemnda før kandidaten begynner med gjennomføringen.

Hjelpemidler

De hjelpemidler kandidaten har brukt i opplæringsperioden skal kunne benyttes under prøven.

Vurderingskriterier

Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av prestasjonen under fagprøven. Alle fire delene, planleggingsdel, gjennomføringsdel, vurdering av eget prøvearbeid og dokumentasjons av eget prøvearbeid skal være med i vurderingen. I planleggingsdelen vil innholdet bli vektlagt fremfor fremstillingsevnen.

I oppgaven blir det lagt vekt på blant annet disse momentene:

 • Planlegging av arbeidet
 • Sikkerhet (risikovurdering)
 • Bruk av HMS
 • Håndverksmessig utførelse
 • Løsninger
 • Fremdrift i forhold til fremlagt plan, og begrunnelse for eventuelle avvik
 • Behandling av verktøy, materiell og utstyr
 • Forståelse av arbeidet og evnen til å foreslå løsninger (kreativitet)
 • Feilsøking og feilretting
 • Dokumentasjon ved endringer i anlegget
 • Selvstendighet
 • Evnen til å vurdere eget arbeid

Se i tillegg avsnitt om sluttvurdering som finnes i læreplanen for det enkelte lærefag.

Forskrift til opplæringslova

Fagprøvene

Last ned fagprøvene til de ulike elektrofagene under.

1.5. Lærlingsamtale

1.5. Lærlingsamtale

Pliktige halvårssamtaler med lærlinger. Rapporten fra samtalen leveres på web.

Lærlingsamtalen er en samtale mellom faglig leder/instruktør og lærling om arbeids- og opplæringssituasjonen. Samtalen skal rettlede og motivere lærlingen til en så bred utvikling som mulig i forhold til de samlede målene i opplæringen.

Samtalen skal:

 • Gi lærlingen muligheten til å samtale med faglig leder/instruktør om egen faglig utvikling, motivasjon og innsats knyttet til arbeidet med målene i læreplanen.
 • Gi faglig leder/instruktør tilbakemelding om opplæringen og læringsmiljøet.
 • Gi lærlingen og faglig leder/instruktør mulighetene til å diskutere og planlegge tiltak i det videre arbeidet til lærlingen.
 • Medvirke til et godt samarbeid mellom lærling og faglig leder/instruktør.
 • Sette bedriften i bedre stand til å tilrettelegge opplæringen for den enkelte lærling.
 • Skape et trygt, åpent og tillitsfullt forhold mellom lærling og faglig leder/instruktør.

I opplæringsbedriften skal samtalen gjennomføres mellom faglig leder/instruktør og lærling, og ev. tillitsvalgt.

Disse momentene bør inngå i lærlingsamtalen:

 • Gjennomgang av oppsummeringen fra siste samtale.
 • Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen.
 • Fremmøte og hvordan lærlingen holder arbeidstiden.
 • Orden og hvor ryddig lærlingen er.
 • Miljøet på arbeidsplassen.
 • Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget .
 • Samarbeid med:
  • Faglig leder
  • Instruktør
  • Medarbeidere
  • Brukere/kunder
 • Initiativ og selvstendighet i arbeidet.
 • Fleksibilitet og omstillingsevne.
 • Helse, miljø og sikkerhet.
 • Kommunikasjon.
 • Problemområder i læreforholdet.
 • Konflikter og konfliktbehandling.
 • Andre forhold.

1.4. Underveisvurdering

1.4. Underveisvurdering

Last ned rapportskjemaet her.

Dette er spørsmålene lærlingen får før lærlingsamtalen:

Lærlingens egenvurdering Bedriftens vurdering av lærlingen
Min utvikling i periode som er gått er (faglig og personlig): Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens utvikling i perioden som er gått er (faglig og personlig):
Min punklighet, orden og ryddighet er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens punklighet, orden og ryddighet er:
Min innsats og motivasjon er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens innsats og motivasjon er:
Mitt samarbeid med andre fungerer: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens samarbeid med andre fungerer:
Min evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er:
Min medvirkning til egen opplæring: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens medvirkning til egen opplæring:
Min fremdrift på utførte arbeidsoppdrag: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens fremdrift på utførte arbeidsoppdrag:
Bedriften tilrettelegger for at jeg skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften tilrettelegger for at lærlingen skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen:
Bedriften følger opp slik at jeg har muligher for å nå målene og hovedmomentene i læreplanene: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften har gitt meg opplæring i forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet(HMS): Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften har informert meg om sin organisering og internkontrollsystem: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

Tilbake til toppen