Skip to content

1.6. Fagprøven

1.6. Fagprøven

TEOs retningslinjer for gjennomføring av arbeidsoppdrag og for den praktiske delen av fagprøven innen elektrofagene.

Fagprøven skal inndeles i fire hoveddeler.

1. En planleggingsdel. Kan bestå av minst følgende:

 • Beskrive arbeidet som skal utføres (og hvor)
 • Framdriftsplan for arbeidet med forventet tidsangivelse
 • Nødvendig dokumentasjon og tegninger
 • Begrunne valg av arbeidsmetode (for eksempel v.h.a. skisser/tegninger)
 • Risikovurdering og prosedyrer
 • Nødvendige beregninger med henvisninger til forskrifter og normer
 • Valg av materiell, verktøy og instrumenter
 • Bruk av assistanse

2. En gjennomføringsdel. Kan bestå av minst følgende:

 • Her skal kandidaten utføre det arbeidet som er beskrevet under planleggingsdelen.
 • Det legges vekt på fagmessig og riktig utført arbeid basert på forskrifter, normer og informasjon fra leverandører av utstyr og komponenter.
 • Gjennomføringsdelen utføres i den rekkefølge kandidaten finner det naturlig ut fra sin egen planlegging. Innenfor dette tidsrommet skal oppgaven løses på selvstendig grunnlag. I det ligger det nødvendig arbeid med f.eks. montering, kopling, programmering og feilsøking.

3. Vurdering av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende:

 • Her skal kandidaten beskrive hvordan planen ble fulgt.
 • Beskrive hva som gikk bra og hva som ikke gikk så bra. Med begrunnelse.
 • Hvilke endringer som ble foretatt og hvorfor

4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende:

 • Kontrollmetoder (eks. sluttkontrollskjema og samsvarserklæring)
 • Nødvendig oppretting av all dokumentasjon og tegninger (som bygd)

Tidsramme

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av minimum 6 virkedager. I tillegg vil prøvenemnda normalt bruke inntil en dag til vurdering av dokumentasjon og gjennomføre samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre/begrunne forhold ved arbeidet.

 • Vanligvis xx dag til planleggingsdelen
 • Vanligvis xx dager til gjennomføringsdelen
 • Vanligvis xx dag til dokumentasjonsdelen
 • Vanligvis xx dag til samtale med prøvenemnda der kandidaten kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan det stilles spørsmål for å avklare hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng.

Arbeidsplanen skal leveres prøvenemnda før kandidaten begynner med gjennomføringen.

Hjelpemidler

De hjelpemidler kandidaten har brukt i opplæringsperioden skal kunne benyttes under prøven.

Vurderingskriterier

Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av prestasjonen under fagprøven. Alle fire delene, planleggingsdel, gjennomføringsdel, vurdering av eget prøvearbeid og dokumentasjons av eget prøvearbeid skal være med i vurderingen. I planleggingsdelen vil innholdet bli vektlagt fremfor fremstillingsevnen.

I oppgaven blir det lagt vekt på blant annet disse momentene:

 • Planlegging av arbeidet
 • Sikkerhet (risikovurdering)
 • Bruk av HMS
 • Håndverksmessig utførelse
 • Løsninger
 • Fremdrift i forhold til fremlagt plan, og begrunnelse for eventuelle avvik
 • Behandling av verktøy, materiell og utstyr
 • Forståelse av arbeidet og evnen til å foreslå løsninger (kreativitet)
 • Feilsøking og feilretting
 • Dokumentasjon ved endringer i anlegget
 • Selvstendighet
 • Evnen til å vurdere eget arbeid

Se i tillegg avsnitt om sluttvurdering som finnes i læreplanen for det enkelte lærefag.

Forskrift til opplæringslova

Fagprøvene

Last ned fagprøvene til de ulike elektrofagene under.

1.5. Lærlingsamtale

1.5. Lærlingsamtale

Pliktige halvårssamtaler med lærlinger. Rapporten fra samtalen leveres på web.

Lærlingsamtalen er en samtale mellom faglig leder/instruktør og lærling om arbeids- og opplæringssituasjonen. Samtalen skal rettlede og motivere lærlingen til en så bred utvikling som mulig i forhold til de samlede målene i opplæringen.

Samtalen skal:

 • Gi lærlingen muligheten til å samtale med faglig leder/instruktør om egen faglig utvikling, motivasjon og innsats knyttet til arbeidet med målene i læreplanen.
 • Gi faglig leder/instruktør tilbakemelding om opplæringen og læringsmiljøet.
 • Gi lærlingen og faglig leder/instruktør mulighetene til å diskutere og planlegge tiltak i det videre arbeidet til lærlingen.
 • Medvirke til et godt samarbeid mellom lærling og faglig leder/instruktør.
 • Sette bedriften i bedre stand til å tilrettelegge opplæringen for den enkelte lærling.
 • Skape et trygt, åpent og tillitsfullt forhold mellom lærling og faglig leder/instruktør.

I opplæringsbedriften skal samtalen gjennomføres mellom faglig leder/instruktør og lærling, og ev. tillitsvalgt.

Disse momentene bør inngå i lærlingsamtalen:

 • Gjennomgang av oppsummeringen fra siste samtale.
 • Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen.
 • Fremmøte og hvordan lærlingen holder arbeidstiden.
 • Orden og hvor ryddig lærlingen er.
 • Miljøet på arbeidsplassen.
 • Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget .
 • Samarbeid med:
  • Faglig leder
  • Instruktør
  • Medarbeidere
  • Brukere/kunder
 • Initiativ og selvstendighet i arbeidet.
 • Fleksibilitet og omstillingsevne.
 • Helse, miljø og sikkerhet.
 • Kommunikasjon.
 • Problemområder i læreforholdet.
 • Konflikter og konfliktbehandling.
 • Andre forhold.

1.4. Underveisvurdering

1.4. Underveisvurdering

Last ned rapportskjemaet her.

Dette er spørsmålene lærlingen får før lærlingsamtalen:

Lærlingens egenvurdering Bedriftens vurdering av lærlingen
Min utvikling i periode som er gått er (faglig og personlig): Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens utvikling i perioden som er gått er (faglig og personlig):
Min punklighet, orden og ryddighet er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens punklighet, orden og ryddighet er:
Min innsats og motivasjon er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens innsats og motivasjon er:
Mitt samarbeid med andre fungerer: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens samarbeid med andre fungerer:
Min evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er:
Min medvirkning til egen opplæring: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens medvirkning til egen opplæring:
Min fremdrift på utførte arbeidsoppdrag: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens fremdrift på utførte arbeidsoppdrag:
Bedriften tilrettelegger for at jeg skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften tilrettelegger for at lærlingen skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen:
Bedriften følger opp slik at jeg har muligher for å nå målene og hovedmomentene i læreplanene: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften har gitt meg opplæring i forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet(HMS): Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften har informert meg om sin organisering og internkontrollsystem: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra

1.2. Veiledning

1.2. Veiledning

Som lærling hos TEO blir man en del av et kvalitetssystem som er laget for å sikre at man oppnår god opplæring på lærebedriftene.

Hovedmål

Alle lærlinger fullfører og består med godt resultat innen sluttdato i lærekontrakten.

Alle lærebedrifter som er medlem hos TEO må ha instruktørkompetanse. Dette oppnås f.eks ved å følge kurs hos TEO.

Denne arbeidsboken er ment som en veileder for lærlinger, faglige ledere og instruktører. I denne kan man finne de mest vesentlige deler av informasjon som man må kjenne til for å kunne få fullt utbytte av opplæringen.

Det er lærlingens og lærebedriftens plikt å sette seg inn i blant annet:

1. Læreplanen
2. Hvordan underveisvurdering skal foregå
3. Hvordan sluttvurderingen skal foregå
4. Hvordan lage gode planer for opplæringen på «min» bedrift
5. Hvordan skal lærlingen medvirke til egen opplæring (bør inngå i planen)
6. Hvordan dokumentere sin opplæring/kompetanse i løpet av læretiden
7. Hvilke eksamener må den enkelte lærling bestå i læretiden, og hvordan melde seg opp til eventuelle eksamener

Opplæringskontoret TEO er ansvarlig for at lærebedrift og lærling følger opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Alle punktene i listen over gis det informasjon om på Introduksjonskurset i starten av læretiden.

 

1.1. Informasjon

1.1. Informasjon

Informasjon om oppvekstombundet i Telemark (tidligere elev- og lærlingombud)

Telefon: 33 34 40 00 / 33 34 42 27
Nett: www.vtfk.no
E-post: magnus.bekkevold@vtfk.no

Informasjon om fylkeskommunen, Utdanningsavdelingen

Telefon: 33 34 40 00 / 33 34 42 27
Nett: www.vtfk.no
E-post: utdanning@vtfk.no

Kontakt eksamenskontoret

E-post: eksamenskontoret@vtfk.no
Telefon: 35 91 70 10
Åpningstider: mandag til fredag kl. 09–14

Lærlingen er ansvarlig for å melde seg opp til eksamener. Oppmeldingen foregår på nettsiden: www.privatistweb.no.

Alle spørsmål rundt oppmelding og gjennomføring av eksamener skal tas direkte med ditt eksamenskontor.

Informasjon til lærlingen

Følgende punkter skal gjennomgås med lærlingen innen første oppfølgingsmøte:

1. Orientering om bedriften/opplæringsstedet: Oppgaver og organisasjon, tillitsvalgte m.fl.
2. Presentasjon av faglig leder, instruktør/veileder/fadder, ledere, kolleger, tillitsvalgte m.fl.
3. Plikter og retter, forventninger til lærlingen og hpplæringsbedriften.
4. Lønn/arbeidsforhold/fravær/sykdom.
5. Info om Helse, miljø og sikkerhet.
6. Forstått hvordan melde seg opp til eksamen.
7. Innføring i læreplanen som gjelder for faget.
8. Informasjon om vurdering og fag/-svenneprøve.
9. Innføring om hvordan dokumentere opplæringen.
10. Lærekontrakten.

Tilbake til toppen